EKO Szczebrzeszyn ciepło w promieniach słońca - etap II

jest realizowany w ramach: Osi priorytetowej 4 – ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU; Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

Charakterystyka Projektu:

Projekt zakłada budowę 254 szt. instalacji solarnych (o mocach: 3,2 kW i 4,8 kW) na budynkach mieszkalnych w gminie Szczebrzeszyn oraz 1 szt. instalacji fotowoltaicznej 4,0 kW na dachu Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie.

CEL GŁÓWNY:


Zwiększenie stosowania OZE na terenie gminy Szczebrzeszyn.

Cele szczegółowe:


Cel 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy;
Cel 2: Redukcja zanieczyszczeń powietrza atm. poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii z OZE;
Cel 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych JST wynikający z opłat za energię;
Cel 4: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE.


Projekt zgodny jest z Polityką Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szczebrzeszyn i pozytywnie wpłynie na wypełnienie zobowiązań krajowych wynikających pakietu energet.- klimat. UE oraz Strategii Europa 2020.
W efekcie realizacji projektu mieszkańcy gminy Szczebrzeszyn uzyskali dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczas stosowanych kosztochłonnych systemów pozyskiwania energii cieplnej. W efekcie jego realizacji wygenerowane zostaną oszczędności w budżetach domowych uczestników projektu, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia mieszkańców gminy. W efekcie realizacji projektu nastąpi również zmiana postaw konsumpcyjnych i negatywnych nawyków społecznych.WSKAŹNIKI PROJEKTU:


Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE – 0,90 MWt;
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (CI30) – 0,004 MW
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 809,68 MWht/rok;
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 809,68 MWht/rok;
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 3,51 MWhe/rok;
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 278,91 t/rok;
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 254 szt.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.